Algemene Voorwaarden

TIJKA Wierden 

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden VETO Transport h.o.d.n. TIJKA Wierden 

Artikel 1       Definities

1.1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Voorwaarden:                de onderhavige leveringsvoorwaarden;

– TIJKA:                 TIJKA Wierden, handelsnaam van de besloten vennootschap VETO Transport                                      B.V., gevestigd in Wierden aan de Bedrijvenstraat 1, hierna te noemen:                                                          ‘TIJKA’;

– Wederpartij:                   de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie TIJKA een overeenkomst                                           heeft gesloten of in onderhandeling daarover is.

– Partijen:                            TIJKA en de wederpartij;

– Aflevering:                       het aan de wederpartij in de feitelijke macht stellen van door haar ter                                                   behandeling aangeboden goederen.

Artikel 2       Toepassingsgebied van de voorwaarden

2.1

De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten tussen partijen. De goederen worden altijd machinaal gedroogd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3       Nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden en uitleg bepalingen

3.1

Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet;

3.2

In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld zullen partijen voor die bepaling (en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

3.3

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3.4

Indien TIJKA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TIJKA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

Artikel 4       Totstandkoming van de overeenkomst

4.1

Overeenkomsten worden aangegaan doordat de wederpartij bij TIJKA een opdracht plaatst en deze laatste de goederen waarop de opdracht betrekking heeft accepteert of door het verrichten van de (eerste) werkzaamheden ter uitvoering van die overeenkomst;

4.2

Het enkel uitbrengen van een aanbieding, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht TIJKA niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij;

4.3

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport, reparatie, distributie, milieuheffing en andere kosten/heffingen en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5       Verplichtingen van TIJKA

5.1

TIJKA zal voor wat betreft aan haar ter behandeling aangeboden goederen een naar de op dat moment in de branche geldende maatstaven adequate behandelingsmethode kiezen en deze behandeling vakkundig uitvoeren;

5.2

Bij de keuze van behandelingsmethode en de uitvoering daarvan mag TIJKA afgaan op de juistheid van aan de aangeboden goederen gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of de behandelingswijze van deze goederen;

5.3

Tenzij anders wordt overeengekomen geschiedt de behandelingswijze op de daarvoor gebruikelijke wijze en met de daarvoor gebruikelijke apparatuur, grondstoffen en hulpstoffen;

5.4

TIJKA is niet gehouden om goederen van de wederpartij te behandelen indien mocht blijken dat die behandeling niet zonder risico voor schade kan plaatsvinden dan wel indien haar de behandeling niet verantwoordt of wenselijk voorkomt. In een dergelijk geval stelt het TIJKA de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en worden aan de wederpartij ten aanzien van de onbehandeld gebleven goederen geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 6       Verplichtingen van de klant

6.1

De wederpartij verplicht zich om:

a.            De ter verzorging aangeboden goederen vergezeld te doen gaan van een duidelijk ingevulde waslijst waarop zijn ingevuld de naam en het adres van de wederpartij, soort(en), aantal(len) van de aangeboden goederen en de gewenste soort(en) van behandeling;

b.            Apart te vermelden indien goederen voor een bepaald tijdstip afgeleverd dienen te zijn;

c.            Aanwijzingen van de wasserij op te volgen met betrekking tot de verpakking van de aan te bieden goederen;

d.            Chemisch te reinigen goederen afzonderlijk te verpakken en te voorzien van het opschrift  “chemisch reinigen”;

e.            Kostbaarheden afzonderlijk te verpakken en te voorzien van het opschrift “kostbaar”;

f.             Aanwijzingen van de wasserij op te volgen met betrekking tot het afzonderlijk merken van aan te bieden goederen;

g.            Terug bezorging van aangeboden goederen op en omstreeks het afgesproken tijdstip   mogelijk te maken en voor de verrichte werkzaamheden te betalen op een wijze als geregeld                in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7       Aansprakelijkheid

7.1

TIJKA is niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangend met of voortvloeiend uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven tenzij het ontstaan van de schade aan TIJKA kan worden toegerekend.

7.2

Aan TIJKA kunnen in ieder geval niet worden toegerekend:

a.            Vermissing van goederen die:      

–             door de wederpartij niet zijn aangetekend op een door haar bij afgifte van de goederen               meegeleverde waslijst;

–             door de wederpartij niet volgens de aanwijzingen van TIJKA zijn gemerkt;

–             door de wederpartij niet op adequate wijze verpakt zijn aangeboden;

b.            Beschadiging van goederen voor zover die beschadiging het gevolg is van:

–             bij de behandeling van betrokken goederen gebruikelijk optredende slijtage,

               krimp, verkleuring of enige andere verandering;

–             een eigen gebrek van de (beschadigde) goederen, daaronder begrepen geringe sterkte,

                weeffouten, onvoldoende lus vastheid van poolweefsels, onvoldoende echtheid van       kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door                aanwezige verzwarings-, appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie ( bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), de inwerking van in de goederen geraakte    stoffen en voorwerpen, dit alles voor zover van TIJKA in redelijkheid niet mag worden                 verwacht dat zij bij vakkundige beschouwing van de aangeboden goederen het eigen gebrek      zou hebben onderkend;

c.            Beschadiging van goederen voor zover die beschadiging het gevolg is van een aan de wasserij     niet toe te rekenen onbekendheid van de samenstelling van de aangeboden goederen,        hetgeen onder meer het geval is bij onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering, alsmede              bij etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;

d.            Schade die een gevolg is van voorwerpen in of aan de ter behandeling aangeboden goederen     alsmede schade ontstaan door verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen,              rubber belegsels en geplakte ceinturen welke zich aan de te behandelen goederen bevinden;

e.            Onvolledige reiniging of verwijdering van vlekken indien met de gebruikmaking van de in de       bedrijfstak gebruikelijke en beschikbare behandelingsmethoden en -middelen de aan de     aangeboden goederen aanwezige vervuiling niet of niet zonder beschadiging te verwijderen            is;

f.             Schade, die in aanleg aanwezig is in de te behandelen goederen.

7.3

Indien naar wens van de wederpartij brandwerende goederen (Multi norm kleding) worden gewassen en gerepareerd gebeurt dit onder de uitdrukkelijke bepaling dat de reparatie van brandwerende kleding gebeurt met normale reparatiematerialen zoals garen en of reparatie band dat niet brandwerend is en dus niet kan voldoen aan de Multi norm eisen. TIJKA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die ontstaat als gevolg van de reparatie van de brandwerende kleding met normaal garen.

7.4

Indien en voor zover op TIJKA enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot de waarde van de vermiste of door beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte goederen. Onder “waarde” wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de goederen onder aftrek van zoveel als redelijk is bij wijze van afschrijving voor de gebruiksduur van die goederen. Bij kostbaarheden die niet als zodanig zijn aangeboden en door de wasserij ook niet redelijkerwijs als zodanig behoeven te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag worden uitgegaan van de normale waarde van een vergelijkbaar gebruiksartikel. In geval van partiële behandeling, dit wil zeggen: als een onderdeel van samengestelde goederen in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van de schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.

7.5

Wederpartij vrijwaart TIJKA van alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade.

Artikel 8       Anticiperende ontbinding van de overeenkomst

8.1

TIJKA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst TIJKA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van TIJKA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.2

Voorts is TIJKA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TIJKA kan worden gevergd.

8.3

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TIJKA op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien TIJKA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4

Indien TIJKA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5

Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is TIJKA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6

Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TIJKA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 9       Aflevering, (wan)betaling en incassokosten

9.1

Tenzij anders is overeengekomen worden behandelde goederen aan de wederpartij afgeleverd op het bedrijf en dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door TIJKA aan te geven wijze. TIJKA is gerechtigd om periodiek te factureren.

9.2

Van wanbetaling is sprake als de wederpartij het verschuldigde bedrag niet betaalt op het tussen partijen overeengekomen moment. Vanaf het moment der wanbetaling is de wederpartij zonder in gebreke stelling van rechtswege in verzuim.

9.3

In geval van wanbetaling is TIJKA gerechtigd de aflevering van de ter reiniging afgegeven goederen alsmede de verdere behandeling daarvan op te schorten, tenzij de wanbetaling van te geringe omvang is om deze opschorting te rechtvaardigen.

9.4

In geval van wanbetaling is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het betalen van de wettelijke rente, vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden en is tevens gehouden tot  een volledige vergoeding, met een minimum bedrag van € 250,00, van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus alsmede alle kosten die TIJKA moet maken voor het bewaren van de goederen.

9.5

De door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen.

9.6

Goederen die door wanbetaling of vanwege aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheden, niet kunnen worden afgeleverd of niet worden afgehaald gaan in eigendom over aan TIJKA na verloop van 6 maanden gerekend vanaf het tijdstip dat TIJKA deze goederen ter behandeling heeft ontvangen, zulks zonder dat TIJKA tot enige tegenprestatie verplicht is. Indien goederen na 6 maanden door aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheden niet zijn afgeleverd of opgehaald is TIJKA niet meer aansprakelijk voor deze goederen.

9.7

De wederpartij is verplicht TIJKA zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van goederen die niet zijn eigendom zijn. De wederpartij zal deze goederen ter beschikking van TIJKA houden.

9.8

De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TIJKA verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

9.9

In dit artikel wordt onder wanbetaling mede begrepen iedere weigering van de wederpartij om een deel of het geheel van de op enig moment opeisbaar verschuldigde vorderingen aan TIJKA te voldoen of tijdig te voldoen, tenzij de wederpartij zich rechtsgeldig op opschorting van (een deel van) de betaling kan beroepen.

9.10

Levertijden worden tijdens nationale feestdagen verlengd met de duur van de feestdag(en).

Artikel 10     Klachten

10.1

Klachten over vermissing van goederen dienen zo spoedig als redelijker wijs mogelijk aan TIJKA schriftelijk ter kennis te worden gebracht maar in ieder geval binnen 7 dagen nadat de vermissing wordt geconstateerd of nadat de wederpartij de vermissing had kunnen constateren. De wederpartij dient daarbij de waslijst te overleggen die de aanbieding van de vermiste goederen begeleidde en waarop de vermiste goederen door de wederpartij waren aangetekend.

10.2

Klachten over beschadiging en/of onjuiste behandeling van de goederen dienen door de wederpartij zo spoedig als redelijker wijs mogelijk is schriftelijk aan TIJKA ter kennis te worden gebracht maar in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering van die goederen. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling..

10.3

Goederen worden in ieder geval geacht te zijn vermist, indien TIJKA de wederpartij op de hoogte heeft gebracht van de vermissing, of indien een termijn van 6 weken is verstreken nadat de goederen door de wederpartij als vermist zijn opgegeven zonder dat de goederen aan de wederpartij zijn afgeleverd.

10.4

Indien de wederpartij binnen de in de vorige leden bedoelde termijn geen klacht heeft ingediend, kan hij op het gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Overschrijding van de in de vorige leden bedoelde termijn is echter verschoonbaar in het geval de overschrijding niet aan de wederpartij kan worden toegerekend.

10.5

Bij reclames zowel ten aanzien van vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van goederen dient de wederpartij op verzoek van TIJKA alle gegevens omtrent die goederen te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te geraken. Indien mogelijk zal de wederpartij opgave verstrekken van de prijs waarvoor en de datum waarop de betreffende goederen werden gekocht.

10.6

 TIJKA verplicht zich ten aanzien van bij haar ingediende klachten met betrekking tot of vermissing, beschadiging of onjuiste behandeling van goederen haar standpunt schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te maken binnen 6 weken na het indienen van de klacht.

Artikel 12     Overmacht

12.1

TIJKA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop  TIJKA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TIJKA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TIJKA of van derden daaronder begrepen. TIJKA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat TIJKA zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3

TIJKA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4

Voor zover TIJKA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TIJKA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13     Vrijwaring

13.1

De wederpartij vrijwaart TIJKA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TIJKA toerekenbaar is. Indien TIJKA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden TIJKA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TIJKA zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TIJKA en derden, die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 14           Toepasselijk recht en geschillen

14.1

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TIJKA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2

De rechter in de vestigingsplaats van TIJKA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft TIJKA het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15           Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer   59774258.  

15.2

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met TIJKA.

15

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.